���Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, θεσμοθετείται επίδομα μητρότητας.

Έτσι, όλες οι γυναίκες – ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, θα μπορούν να παίρνουν επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματος τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας για χρονικό διάστημα 14 εβδομάδων.

Αυτό προβλέπει ο νόμος Ν.4097/2012 για την «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας», χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται ούτε το ύψος, ούτε ο τρόπος και η διαδικασία της χορήγησης του επιδόματος, τα οποία θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας.