Έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρ��, θα εκδώσει σήμερα το Δημόσιο.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα μη ανταγωνιστικών προσφορών για το χρονικό διάστημα των 2 ημερών μετά το τέλος της δημοπρασίας.