Δεν είναι αντισυνταγματική νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπει ότι το Δημόσιο για τις οφειλές του καταβάλει τόκο υπερημερίας 6%, παρότι οι ιδιώτες που οφείλουν στο Δημόσιο πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο (από 8,75% έως 12,25%), σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ), το οποίο έκανε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία την εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας Παναγιώτη Ευστρατίου.

Για το ίδιο ζήτημα είχαν εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Άρειο Πάγο.

Το ΑΕΔ με την απόφασή του έκρινε ότι λόγοι δημοσίου συμφέροντος δεν δικαιολογούν κατ’ αρχήν τη διαφοροποίηση του ύψους του επιτοκίου μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, αλλά και ότι η ανάγκη διασφάλισης της δημοσιονομικής ισορροπίας του κράτους και η αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, την οποία διέρχεται η Ελλάδα. Για τη αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας, συνεχίζει η δικαστική απόφαση, έχουν ήδη ληφθεί διάφορα μέτρα με σκοπό τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι η διαφοροποίηση αυτή στο ύψος του τόκου δεν αντίκειται στα άρθρα 4 του Συντάγματος (ισότητα) και 25 (αρχή αναλογικότητας), λόγω των περιστάσεων και του σκοπού της συγκεκριμένης διάταξης.

Η απόφαση αποφαίνεται και ότι η διαφοροποίηση δεν αντίκειται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος, για την ισότητα ενώπιον των δημοσίων βαρών, επειδή για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης έχουν ληφθεί μέτρα που επιβαρύνουν οικονομικώς διάφορες και μεγάλες κατηγορίες πολιτών.