Με τροπολογία δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων (Μητρώο), με την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του ιδίου Υπουργείου. 

Στο Μητρώο συλλέγονται στοιχεία για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων που πραγματοποιούνται από την 1η Μαρτίου 2017, με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και την παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς ακινήτων.

Σκοπός του Μητρώου είναι η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με την αγορά ακινήτων και, εν γένει, η παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς αυτής. 

Αντίστοιχα Μητρώα υπάρχουν σε πολλά Κράτη, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέρος των στοιχείων του Μητρώου δύναται να δημοσιοποιείται, ώστε να παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς κλπ)4 η δυνατότητα να αποκτά μία γενική εικόνα γύρω από την αγορά ακινήτων, για πληροφοριακούς λόγους. Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να συμβάλλει στην τόνωση της αγοράς ακινήτων.

Η λειτουργία και η χρήση του ως άνω Μητρώου πραγματοποιούνται με τρόπο που εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ανωνυμία τών εμπλεκομένων μερών και το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.