Τέθηκε σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του Ε.Φ.Κ.Α. η πλατφόρμα για τη διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (μπλοκάκια).

Η πλατφόρμα αποτελείται από 2 επιμέρους εφαρμογές:

α) Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)

Στην πρώτη γίνεται η διαχείριση (καταχώριση) των συμβάσεων. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Η είσοδος στην υπηρεσία Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016) γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής ΑΠΔ.

Μετά την είσοδο στην εφαρμογή, εμφανίζεται Αρχική σελίδα με σύντομες οδηγίες για τα πρόσωπα που εντάσσονται, ποσοστά εισφορών και οδηγίες για την δήλωση των συμβάσεων και την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

Επιλέγοντας Συμβάσεις Απασχόλησης -> Διαχείριση, ο χρήστης οδηγείται σε οθόνη με τα βασικά στοιχεία αντισυμβαλλόμενου (Επωνυμία, ΑΜΕ και ΑΦΜ) και φόρμα καταχώρησης στοιχείων ασφαλισμένου μέσω σύμβασης.

Τα παραρτήματα του αντισυμβαλλόμενου και τα πακέτα κάλυψης είναι διαθέσιμα μέσω λίστας επιλογής. Στα υπόλοιπα πεδία της φόρμας καταχωρούνται τα στοιχεία της σύμβασης, δηλαδή: Ημ/νία Υπογραφής, Α.Μ.Κ.Α., Τηλέφωνο, Εmail, Έναρξη Απασχόλησης, Λήξη Απασχόλησης, Τίμημα.

Για τα πεδία με αστερίσκο, η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική.

Ειδικά για το πεδίο Α.Μ.Κ.Α., διατίθεται λίστα επιλογής ασφαλισμένου βάσει ΑΜΚΑ.

Tags: