Σημαντικά στοιχεία έφερε στην επιφάνεια η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ σχετικά με τους μισθούς των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με αυτά, το 51,6% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή πάνω από τους μισούς εργαζόμενους αμείβονται με καθαρούς μηνιαίους μισθούς κάτω των 800 ευρώ, ενώ στο Δημόσιο το ποσοστό αυτό πέφτει μόλις στο 11%.

Αντίστοιχες είναι οι αποστάσεις στα υψηλότερα κλιμάκια άνω των 1.300 ευρώ όπου στον ιδιωτικό τομέα το ποσοστό ανέρχεται στο 6,7% και στο Δημόσιο είναι υπερδιπλάσιο, καθώς φτάνει το 15,7%.

Από τη σύγκριση των ευρημάτων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού των ετών 2009 και 2016, καταδεικνύεται ότι στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας προκύπτει ότι έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 38,8%το 2016 (από 13,1%το 2009), ενώ μειώνεται κατά 4 περίπου ποσοστιαίες μονάδε ςτο ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ (23,6% το 2016 από 27,3% το 2009).

Παράλληλα, έχει μειωθεί δραστικά, κατά το ήμισυ περίπου, το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 17,6% το 2016 (από 35,7% το 2009).

Από την επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας Εργατικού Δυναμικού (β' τρίμηνο 2016) και ειδικότερα από τα ερωτηματολόγια σχετικά με το ύψος των μηνιαίων αμοιβών που λαμβάνουν μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, προκύπτουν τα εξής:

Στον ιδιωτικό τομέα

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 51,6%

Το 15,2% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ

Το 23,6% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ

Για το 12,8% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 17,3%

Το 10,8% αμείβεται με μισθούς 800-899 ευρώ

Για το 6,5% οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από 900-999 ευρώ

Άνω των 1.000 ευρώ

ποσοστό 54,2% λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ

Το 6,7% αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Στο Δημόσιο

Αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα στη σύγκριση των ετών 2009 και 2016 για την πορεία των μισθών στο Δημόσιο όπου έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το οποίο ανέρχεται πλέον σε 34,6%το 2016 (από 18,9%το 2009), και έχει αυξηθεί λίγο το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ1.000-1.100 ευρώ (16,2% το 2016 από 13% το 2009).

Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές μεταξύ1.100-1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 33,7%το 2106 (από 46,5% το 2009), όπως και το ποσοστό των εργαζομένων με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,3% το 2016 από 10,9% το 2009). 

Κάτω των 800 ευρώ, ποσοστό 11%

Το 3,1% αμείβεται με μισθούς μέχρι 499 ευρώ

Το 3,5% λαμβάνει καθαρές αμοιβές από 500-699 ευρώ

Για το 4,4% οι αμοιβές κυμαίνονται μεταξύ 700-800 ευρώ

Από 800-999 ευρώ, ποσοστό 23,6%

Το 9,4% αμείβεται με μισθούς 800-899  ευρώ

Για το 14,2%  οι καθαρές αμοιβές κυμαίνονται από  900-999 ευρώ

Άνω των 1.000 ευρώ, ποσοστό  17,8%

Το 54,2%  λαμβάνει αμοιβές από 1.000-1.299 ευρώ

Το 15,7%  αμείβεται με μισθούς άνω των 1.300 ευρώ

Tags: