Δημοσιεύτηκε σήμερα η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότηση, αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 4440/2016 για το «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση».  

Με την Εγκύκλιο διευκρινίζονται καταρχάς οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου 4440/2016, σύμφωνα με τις οποίες υπάλληλοι που υπηρετούν ως αποσπασμένοι σε άλλους φορείς, μπορούν ύστερα από γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου να μεταταχθούν στο φορέα που υπηρετούν.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους αποσπασμένους υπαλλήλους να ενταχθούν οργανικά στους φορείς που απασχολούνται και παρέχουν τις υπηρεσίες του. Η ίδια πρόβλεψη θεμελιώνεται και για υπαλλήλους των οποίων η απόσπαση βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ολοκλήρωσης.

Στην παρούσα Εγκύκλιο ρυθμίζονται και άλλα ζητήματα, όπως η υποχρέωση της Διοίκησης να ελέγχει αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων, εντός προθεσμίας τριών μηνών, ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας σε επιλαχόντες του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 2738/1999 στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Επίσης, η δυνατότητα υποψηφίου που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις να συμμετέχει σε διαδικασία διαγωνισμού διορισμού στο Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το διορισμό του θα τις έχει εκπληρώσει, ζητήματα προκήρυξης θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, προσλήψεων προσωπικού, καθώς και θέματα προσοντολογίου.

Τέλος, με την παρούσα Εγκύκλιο διευκρινίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται σε γονείς δημοσίους υπαλλήλους η άδεια για την ασθένεια τέκνου, η οποία κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016.

 

Tags: