Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Κύπρος, μεταξύ άλλων κρατών μελών, βρίσκεται σε κίνδυνο μη εκπλήρωσης των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2017.

Σύμφωνα με την οριστική απόφαση του σημερινού Κολεγίου των Επιτρόπων, πέντε χώρες -Γερμανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ολλανδία- βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το 2017, σχετικά με τα δημοσιονομικά τους σχέδιά. Tέσσερις χώρες -Ιρλανδία, Λετονία, Μάλτα, Αυστρία- είναι σε γενικές γραμμές εντάξει με τις προβλέψεις των προϋπολογισμών τους (για τις χώρες αυτές, τα σχέδια θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια απόκλιση από τον ρυθμό προσαρμογής προς το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο της κάθε χώρας) και έξι χώρες -Βέλγιο, Ιταλία, Κύπρος, Λιθουανία, Σλοβενία , Φινλανδία- ενέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2017.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα σχέδια προϋπολογισμού των εν λόγω κρατών μελών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική απόκλιση από τον αντίστοιχο μεσοπρόθεσμο στόχο.

Όσον αφορά στις τρεις χώρες που σήμερα βρίσκονται στο διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ή Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος): για τη Γαλλία, ο προϋπολογισμός έχει βρεθεί να είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τις απαιτήσεις για το 2017 στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς οι φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής το 2016 δείχνουν ότι το ονομαστικό έλλειμμα θα είναι ελαφρώς κάτω από την τιμή αναφοράς της Συνθήκης του 3% του ΑΕΠ το 2017, αν και υπάρχει σημαντική υστέρηση ως προς τη δημοσιονομική προσπάθεια σε σχέση με το συνιστώμενο επίπεδο.

Για την Ισπανία, ο προϋπολογισμός ενέχει κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2017. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν για το 2017, ο ενδιάμεσος στόχος για το ονομαστικό έλλειμμα και η συνιστώμενη δημοσιονομική προσπάθεια δεν πρόκειται να πετύχουν τον στόχο που έχει τεθεί.

Για την Πορτογαλία υπάρχει και πάλι κίνδυνος μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για το 2017 στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, παρόλο που η προβλεπόμενη απόκλιση υπερβαίνει το όριο για πολύ λίγο. Η Πορτογαλία, η οποία τελεί υπό τον διορθωτικό σκέλος του συμφώνου προβλέπεται ότι θα σεβαστεί την τιμή αναφοράς της Συνθήκης του 3% του ΑΕΠ φέτος, όπως συνιστάται.

Θα μπορούσε συνεπώς το 2017 να περιέλθει από το διορθωτικό στο προληπτικό σκέλος του συμφώνου, εάν επιτευχθεί η έγκαιρη και βιώσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

Η Κομισιόν καλεί τώρα το Συμβούλιο, και ιδίως το Eurogroup να συζητήσουν και να εγκρίνει τις σημερινές συστάσεις. Όπως αναφέρει, προσβλέπει δε, σε περαιτέρω συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες για την ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ.

του Θάνου Αθανασίου, Βρυξέλλες