​Συγκλονισμένοι δηλώνουν από τις Βρυξέλλες οι υπουργοί εσωτερικών και δικαιοσύνης και εκφράζουν τον αποτροπιασμό του για τις φρικτές τρομοκρατικές πράξεις, τις οποίες και καταδικάζουν απερίφραστα, σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά το πέρας του εκτάκτου συμβουλίου.

Οι υπουργοί εκφράζουν την ειλικρινή τους συμπαράσταση και τα θερμότατα συλλυπητήρια στα θύματα των επιθέσεων αυτών, τις οικογένειες και τ��υς φίλους τους, υποστήριξη και αλληλεγγύη προς το Βέλγιο, τους κατοίκους του και ιδιαίτερα την πόλη των Βρυξελλών.

«Παραμένουμε αποφασισμένοι στον κοινό μας αγώνα κατά της τρομοκρατίας», σημειώνουν στην ανακοίνωση. Όπως δήλωσαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, πρόκειται για επίθεση κατά της ανοικτής, δημοκρατικής κοινωνίας, αναφέρουν οι 28 και δηλώνουν πως θα μείνουν πιστοί στις αξίες της ΕΕ και κατά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Οι υπουργοί αναφέρουν ότι «υπό το φως αυτών των συμβάντων, και αναγνωρίζοντας την ουσιώδη πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενισχυθεί η συλλογική μας ικανότητα να καταπολεμούμε την τρομοκρατία, οι υπουργοί είναι πεπεισμένοι ότι απαιτείται:

- Να υπάρξει συνέχεια στις συνδυασμένες εθνικές προσπάθειες προς επείγουσα διερεύνηση των δικτύων που ενέχονται στις επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες και άλλων παρόμοιων δικτύων.

- Να εκδοθεί η οδηγία PNR τον Απρίλιο του 2016 και να εφαρμοσθεί επειγόντως, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι οι μονάδες στοιχείων επιβατών (PIU) ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους το συντομότερο δυνατόν.

- Να συνεχιστούν αποφασιστικά οι εν εξελίξει εργασίες: ταχεία ολοκλήρωση της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας, συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων, η επέκταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) σε υπηκόους τρίτων χωρών· υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· καταπολέμηση της απάτης περί τα έγγραφα και πλήρης υλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών· και περαιτέρω αντιτρομοκρατική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και των χωρών της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Δυτικών Βαλκανίων.

- Να ανταλλάσσονται πληροφορίες με αρχές και φορείς μεταφορών, ανάλογα με την περίπτωση, ούτως ώστε οι αξιολογήσεις κινδύνου να διεξάγονται αποτελεσματικά και αποδοτικά και τα μέτρα προς μετριασμό των επιπτώσεων να μπορούν να προσαρμόζονται όπως απαιτείται σε ενδεχόμενες απειλές για τις μεταφορές.

- Να ενισχυθούν επειγόντως η συστηματική τροφοδοσία, η συνεπής χρήση και η διαλειτουργικότητα ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων στους τομείς της ασφάλειας, των ταξιδιών και της μετανάστευσης, με πλήρη αξιοποίηση τεχνολογικών εξελίξεων, που να περιλαμβάνει ευθύς εξαρχής εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την αξιόπιστη επαλήθευση της ταυτότητας. Η Επιτροπή θα υποβάλει τις επόμενες εβδομάδες ανακοίνωση σχετικά με την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και τη διαλειτουργικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιταχυνθεί η εργασία για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένου στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Ο Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης της ΕΕ, η Προεδρία, η Επιτροπή, αρμόδιοι φορείς και εμπειρογνώμονες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να παρουσιάσουν, έως τον Ιούνιο του 2016, συγκεκριμένα παραδοτέα, ιδίως για να βελτιώσουν τη συλλογή, τον έλεγχο και τη σύνδεση πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

- Να εξευρεθούν τρόποι, κατά προτεραιότητα, ώστε να εξασφαλίζονται και να λαμβάνονται με τρόπο πιο γρήγορο και αποτελεσματικό ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία, με την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες και με παρόχους υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος, προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών και οι άμεσες επαφές με τις αρχές επιβολής του νόμου. Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου τον Ιούνιο θα προσδιοριστούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του περίπλοκου ζητήματος.

- Να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα, ιδίως με τη βελτίωση του έγκαιρου εντοπισμού ενδείξεων ριζοσπαστικοποίησης σε τοπικό επίπεδο και με την αντίκρουση της ρητορικής του Daesh, ιδίως μέσω επικοινωνιακών στρατηγικών και της ανάπτυξης εύρωστων προγραμμάτων επανένταξης. Το Δίκτυο Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση και το Δίκτυο Στρατηγικών Επικοινωνιών θα ενισχύσουν περαιτέρω την υποστήριξή τους προς επαγγελματίες, την κοινωνία πολιτών και τα κράτη μέλη για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή θα εντείνει τις εργασίες με εταιρίες ΤΠ, κυρίως στο forum της ΕΕ για το Διαδίκ��υο, ώστε να αντικρούσει την τρομοκρατική προπαγάνδα και να καταρτίσει έως τον Ιούνιο του 2016 κώδικα συμπεριφοράς κατά των κηρυγμάτων μίσους στο Διαδίκτυο.

- Να στηριχθεί πλήρως το έργο της Αντιτρομοκρατικής Ομάδας (CTG), ιδίως με την περαιτέρω επιτάχυνση της δημιουργίας μιας πλατφόρμας για πολυμερή ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

- Να χρησιμοποιούνται πιο τακτικά οι Κοινές Ομάδες Έρευνας, που απέδειξαν τη χρησιμότητά τους μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, για να συντονίζουν έρευνες και να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν στοιχεία.

- Να συσταθεί κοινή ομάδα συνδέσμου των εθνικών αντιτρομοκρατικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (ECTC) της Europol για να στηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών όταν διερευνούν τις ευρύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις της σημερινής τρομοκρατικής απειλής, στην οποία τα κράτη μέλη καλούνται να αποσπάσουν εμπειρογνώμονες. Η ομάδα αυτή θα αξιοποιεί τις ικανότητες επιβολής του νόμου της Europol για να παρακολουθεί την απειλή των ξένων μαχητών, τις ροές χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διακίνησης παράνομων πυροβόλων όπλων και την προπαγάνδα στο Διαδίκτυο.

Του Θάνου Αθανασίου