Ορθάνοικτο αφήνει το ενδεχόμενο χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας στην Ελλάδα λόγω του προσφυγικού ο Πιερ Μοσκοβισί.

Απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, ο Επίτροπος Οικονομικών επισημαίνει ότι επιτρέπεται η προσαρμογή για ένα δεδομένο έτος των δαπανών «που συνδέονται με ασυνήθη γεγονότα εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης (…) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις».

«Οι αποκλίσεις που προκύπτουν αποκλειστικά και άμεσα από τις καθαρές πρόσθετες δαπάνες λόγω της προσφυγικής κρίσης, δεν θα οδηγούν σε επίσπευση των επόμενων σταδίων της διαδικασίας» επισημαίνει ο Μοσκοβισί.

Αναλυτικά η απάντηση του Πιέρ Μοσκοβισί:

«Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) επιτρέπει την προσαρμογή, για ένα δεδομένο έτος, των αυξημένων δαπανών που συνδέονται με ασυνήθη γεγονότα εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης, στο πλαίσιο τόσο του προληπτικού όσο και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Η Επιτροπή (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων του 2016 των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ) είναι διατεθειμένη να εξετάσει τη χρήση αυτών των διατάξεων σε σχέση με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της έκτακτης εισροής των προσφύγων. Θα παρακολουθεί επισταμένως την κατάσταση με βάση τα διαπιστούμενα δεδομένα που παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών ώστε να καθορίσει ενδεχόμενα επιλέξιμα ποσά.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιούνται κατά την (εκ των υστέρων) αξιολόγηση τυχόν προσωρινών αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2015 και το 2016. Αυτό σημαίνει ότι οι αποκλίσεις π��υ προκύπτουν αποκλειστικά και άμεσα από τις καθαρές πρόσθετες δαπάνες λόγω της προσφυγικής κρίσης δεν θα οδηγούν σε επίσπευση των επόμενων σταδίων της διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή θα εφαρμόζεται κατά περίπτωση, εξασφαλίζοντα�� παράλληλα συνεκτική και ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ».