​Τρεις συστάσεις απευθύνει το ελεγκτικό συνέδριο προς την Κομισιόν, σε σχέση με τη λειτουργία της λεγόμενης Task Force για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που συνεστήθη το καλοκαίρι του 2011 μετά από πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου προς τον τότε πρόεδρο του Εurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μετά από συνάντηση των δύο ανδρών στο πρωθυπουργικό μέγαρο του Λουξεμβούργου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε τη δράση της ομάδας υπό το πρίσμα του αν και κατά πόσο συνέβαλε στη επίτευξη βιώσιμων μεταρρυθμίσεων, με τι τρόπο χειρίστηκε τα σχετικά κονδύλια και πως ανέθετε συμβάσεις προς αυτό το σκοπό.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Κομισιόν να επιληφθεί των εξής βασικών στοιχείων στο μέλλον:

• να δημιουργήσει μια δεξαμενή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα μπορούν να τοποθετούνται, αναλόγως των αναγκών, σε έργα τεχνικής βοήθειας στα κράτη μέλη

• να εξορθολογίσει τον αριθμό των εταίρων με σκοπό να διασφαλιστεί η συνοχή και να απαιτούνται λιγότερες προσπάθειες συντονισμού των πολι��ικών

• να επιλέγει παρόχους υπηρεσιών βάσει συγκριτικής ανάλυσης των διαθέσιμων επιλογών και να καθορίζει σαφώς το πεδίο αναφοράς της τεχνικής βοήθειας

•να διασφαλίσει ότι η υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας παρακολουθείται και αξιολογείται συστηματικά, καθώς και ότι τα διδάγματα που αντλούνται αξιοποιούνται στην όλη διαδικασία.

«Δεν συνέβαλε πάντα αποτελεσματικά στις μεταρρυθμίσεις»

Ο στόχο�� της Task Force ήταν η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και η επαναφορά της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης, μέσω της προώθησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντός της.

«Παρότι η ομάδα δράσης απέδειξε ότι πρόκειται για μηχανισμό ικανό να παράσχει τεχνική βοήθεια σύνθετης φύσης, υπήρξαν αδυναμίες στον σχεδιασμό ορισμένων έργων, ενώ όσον αφορά την επιρροή που ασκήθηκε στην πρόοδο της μεταρρύθμισης τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα» δήλωσε ο κ. Baudilio Tomé Muguruza, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση.

Η Task Force και η βοήθεια που παρείχε «δεν συνέβαλε πάντοτε ικανοποιητικά στην επίτευξη των μεταρρυθμίσεων, δήλωσαν οι ελεγκτές, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αξιολόγησή τους πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ασταθούς πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα», συμπεραίνουν οι ελεγκτές.

«Στήθηκε βιαστικά»

Ακόμη καταγράφουν ότι στήθηκε βιαστικά, «χωρίς την πρόβλεψη ειδικού προϋπολογισμού», χωρίς «ένα ενιαίο, αναλυτικό έγγραφο στρατηγικής που να αποτελεί τη βάση για την παροχή της βοήθειας ή την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων», παρ’ όλα αυτά τελικώς κρίνεται σε γενικές γραμμές ως «κατάλληλη».

Επιπλέον οι ελεγκτές διαπιστώνουν ότι:

- οι διαδικασίες επιλογής των παρόχων υπηρεσιών δεν βασίζονταν πάντοτε σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των διαθέσιμων εναλλακτικών προτάσεων

- σε ορισμένες συμβάσεις παροχής μακροπρόθεσμης βοήθειας δεν ορίζονταν με σαφήνεια τα αντίστοιχα παραδοτέα.

- το σύστημα για την παρακολούθηση της προόδου ήταν αποτελεσματικό

- η εμβέλεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν σε εξωτερικούς παρόχους διέφερε σημαντικά

- δεν υπήρξε συστηματική παρακ��λούθηση του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές αρχές έδωσαν συνέχεια σε διατυπωθείσες συστάσεις ούτε και του ευρύτερου αντίκτυπου της βοήθειας.

Το γενικό συμπέρασμα των ελεγκτών ήταν πως η Task Force έφερε αποτελέσματα στο πεδίο των διαρθρωτικών δαπανών, όπου «η πρόοδος ήταν ικανοποιητική», αλλά, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας, «η τεχνική βοήθεια ήταν μόνον εν μέρει αποτελεσματική».

Βρυξέλλες, του Θάνου Αθανασίου