​Ούτε μία, ούτε δύο αλλά… 14 υποθέσεις «φωτιά» που αποδεικνύουν, σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή, την προστασία που προσέφεραν σε δημόσιους λειτουργούς οι κυβερνήσεις των μνημονίων, απαλλάσσοντας τους από ποινικές και αστικές ευθύνες, διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Στο θέμα είχε τοποθετηθεί πρόσφατα ο κ.Ρακιντζής, αποκαλύπτοντας πως αν και ο ίδιος προσπαθούσε να "ξεσκεπάσει" επώνυμους επίορκους, απαλλακτικά βουλεύματα του έβαζαν "φρένο". Τότε, παρά τις πιέσεις των βουλευτών δεν θέλησε να επεκταθεί περισσότερο στις καταγγελίες του μέχρι που ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων Πάνος Καμμένος κατέθεσε σχετική ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας να γίνει έρευνα.

Η ερώτηση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκο Μητσοτάκη και εκείνος με τη σειρά του απέστειλε τα έγγραφα με τις απαντήσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο Κοινοβούλιο.

Στο εισαγωγικό σημείωμα ο Λέανδρος Ρακιντζής αναφέρει ότι παρατίθενται ενδεικτικά νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες «καλύφθηκαν αναδρομικά παραβάσεις ή απαλλάσσουν σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο από ευθύνες δημόσιων λειτουργών».

Αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζήτησε από τον κ.Ρακιντζή να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπ��εκόμενων σε υποθέσεις διαφθοράς, με την δικαιολογία ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από το υπουργείο Οικονομικών μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου με συγκεκριμένες εντολές προς τις ΔΟΥ.

Ακολουθεί ο σχετικός κατάλογος:

1)Το 2009 διενεργήθηκε έλεγχος στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων όπου εντοπίστηκαν σοβαρές μισθολογικές υπερβάσεις ύψους περίπου 30.000.000 ευρώ.Με τις διαπιστώσεις της Έκθεσης συμφώνησε ομόφωνα η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αλλά και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το οποίο ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών ο οποίος ξεκίνησε τις διώξεις για απιστία των μελών του ΔΣ του Οργανισμού. Ωστόσο με το νόμο 4024/2011, νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι εν λόγω υπερβάσεις και σταμάτησε κάθε διαδικασία.

2)Το 2010 διενεργήθηκε έλεγχος στον ΟΚΑΝΑ όπου διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από έλεγχο μισθοδοσίας που διενήργησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Έκθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ωστόσο με το νόμο 4172/2013 δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

3)Με τους νόμους 4071/2012 και 4170/2013 διαγράφηκαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια η 49/2014 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφαίνεται ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

4)Με το νόμο 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κλπ από ΝΠΔΔ Τράπεζες και άρα δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Αν και η αρχική διάταξη επανήλθε 20 ημέρες αργότερα, δημιουργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυε για μια ημέρα.

5)Με το νόμο 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

6)Με το νόμο 3918/2011 παύει η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων κλπ φορέων του υπουργείου Υγείας για το χρονικό διάστημα 1/9/2005 έως 31/9/2010 και η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών.

7)Με το νόμο 4139/2013 τροποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα και ορίστηκε ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης». Η διάταξη αυτή καταργήθηκε μετά από έντονες διαμαρτυρίες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

8)Με το νόμο 4046/2012 απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναφοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας για την απόφαση συμμετοχής, του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ΄εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

9)Με τον νόμο 4141/2013 ορίστηκε ότι αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε, έχει ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιριών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων των μεσοπρόθεσμων πλαισίων δημοσιονομικής πολιτικής 2011-2015 και 2013-2016 για οφειλές των εταιριών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

10)Στο άρθρο 78 του νόμου 4146/2013 ορίζεται ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των Τραπεζών η σύναψη δανείων πάσης φύσεως με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και η εν γένει παροχή πιστώσεων σε αυτά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας β) τηρήθηκαν κατά την χορήγηση τους οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδας.

11)Με τον νόμο 4224/2013 ορίζεται ότι τα μέλη του ΔΣ της Λάρκο δεν υπέχουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στην διαδικασία αποκρατικοποίησης ή στην ��ξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της Λάρκο.

12)Με τον νόμο 4224/2013 αναστέλλονται όλες οι ποινικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για τους προέδρους και τα μέλη των ΔΣ των Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει λήξει μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου με την προυπόθεση ότι οι οργανώσεις αυτές συγχωνεύονται ή μετατρέπονται ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

13)Με τον νόμο 4262/2014 από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και τη μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικούς ασφάλισης.

14)Με τη διάταξη του άρθρου 63 του νόμου 4280/2014 διατηρούνται παρά την αντίθετη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έξι αυθαίρετες ταβέρνες στον Σχινιά. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας του NATURA 2000.