Πάνω από 20.000 θέσεις εργασίας για ανέργους ανοίγουν δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα υλο��οιηθούν άμεσα.

«Πρόκειται για μια νέα γενιά παρεμβάσεων με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν, ενώ διασφαλίστηκε η συμμετοχή ανέργων από περιφέρειες που αποκλείονταν σε προηγούμενα προγράμματα, όπως η Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο» τόνισε μιλώντας για τα προγράμματα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στόχος των προγραμμάτων -όπως διευκρίνισε ο υπουργός- είναι να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και μετά τη λήξη τους.

Λεπτομέρειες για τα δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσ��ων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης, και έχει προϋπολογισμό 112 εκ. ευρώ.

Περιλαμβάνει: α) πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών, β) πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών, γ) δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης, δ) πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος και εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25- 66 ετών, έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και έχει προϋπολογισμό 27 εκ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα, ενώ η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες.