Την υποχρεωτική αναμόρφωση των προϋπολογισμών των Δήμων προβλέπει εγκύκλιος την οποία απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) στις δημοτικές διοικήσεις σήμερα, σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση από τα έσοδα κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο κάθε οικονομικού έτους.

Στόχος αυτής της αναμόρφωσης θα είναι να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός των δήμων, όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος. Με βάση αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να πορευτούν οι νικητές των πρόσφατων δημοτικών εκλογών από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014, οπότε αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους. Το ζήτημα αυτό αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των δημάρχων, σύμφωνα με την ΚΕΔΕ.

Στο έγγραφο αναφέρεται επί λέξει ότι «εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός».

Όπως αναφέρεται επίσης, «στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση».