Προθεσμία 10 ημερών δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με σημερινή εγκύκλιό του στις αρμόδιες διευθύνσεις διοικητικού των δημοσίων οργανισμών, για να αποστείλουν τα στοιχεία για τους περίπου 50000 συμβασιούχους, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, προκειμένου να ελεγχθούν για το ενδεχόμενο να έχουν καταθέσει πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα.

Συγκεκριμένα, οι διευθύνσεις διοικητικού ή άλλες αρμόδιες οργανικές μονάδες, οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν – βάσει σχετικού υποδείγματος:

- Τα ατομικά στοιχεία των υπαλλήλων, την κατηγορία και την ειδικότητα στην οποία κατετάγησαν κατά το χρόνο μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την υπηρεσία στην οποία σήμερα υπηρετούν

- Τις διατάξεις βάση των οποίων έγινε η μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου

- Την ακριβή ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης

- Το φορέα στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μετατροπή της σύμβασης, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον φορέα στον οποίο ο υπάλληλος υπηρετεί.