​Ζητήματα αντισυνταγματικότητας εγείρονται σε σειρά διατάξεων του νομοσχεδίου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, σύμφωνα με την έκθεση που εξέδωσε η Επιστημονική Έκθεση της Βουλής.

Χωρίς καμία αναφορά στο γάλα, οι συντάκτες της έκθεσης :

• Συνιστούν επέμβαση του νομοθέτη σε υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, η οποία θα ελεγχθεί εάν συνάδει προς την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων, αναφορικά με τη μείωση των τιμών αποζημίωσης των ΑΠΕ και των φωτοβολταϊκών
• Για τα φαρμακεία και την περαιτέρω απελευθέρωση της λειτουργίας τους, σημειώνεται ότι η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και η ορθολογική και ισόρροπη κατανομή τους σε ολη την χώρα, αποτελο��ν επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δικαιολογούν την επιβολή περιορισμών τόσο στην άσκηση όσο και στην πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού, προσώπων που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα για την άσκησή του.
• Για τις μειώσεις στο επίδομα προϋπηρεσίας για υπαλλήλους άνω των 25 ετών που είναι μακροχρόνια άνεργοι, σημειώνεται προβληματισμός ως προς το κατά πόσον η προς ψήφιση ρύθμιση είναι σύμφωνη με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, στον βαθμό που η μείωση ως διακριτική μεταχείριση δεν περιορίζεται στο αναγκαίο, προκειμένου να αποτελέσει επαρκές κίνητρο για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου μέτρο, αλλά εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης.
• Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εγείρεται προβληματισμός από την προτεινόμενη δυνατότητα του ΤΧΣ να διαθέτει το σύνολο ή μέρος των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει σε τιμές χαμηλότερες της τιμής κτήσης τους ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας τους, καθώς και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του.