Τον τρόπο που θα ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές καθορίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο η εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα, διενεργείται με άμεση, καθολική και μ��στική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ορίζονται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Η ελληνική επικράτεια αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Επίσης, εκλόγιμοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι και οι πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα οριζόμενα στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Εκτός από τα γνωστά ασυμβίβαστα, έχουν εφαρμογή πλέον και οι διατάξεις του άρθρου 57 του Συντάγματος περί των ασυμβιβάστων των βουλευτών (σ.σ. που πρακτικά σημαίνει ότι ο οι βουλευτές δεν μπορούν να εκλεγούν ευρωβουλευτές).

Δικαίωμα υποβολής πρότασης υποψηφίων έχουν μόνο τα κόμματα ή οι συνασπισμοί συνεργαζομένων κομμάτων. Στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων μπορούν να συμμετέχουν και πολιτικές κινήσεις που δεν αποτελούν πολιτικό κόμμα. Στην πρόταση κάθε συνδυασμού επισυνάπτεται γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση χρηματικού ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), η έλλειψη του οποίου καθιστά την πρόταση απαράδεκτη.

Στα ψηφοδέλτια δύναται να αναγράφονται πριν από το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού του κόμματος ή του συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, το έμβλημα και το όνομα του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με το οποίο κάθε συνδυασμός συνδέεται. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης, προσμετρείται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Στο νομοσχέδιο καθορίζονται και ζητήματα χρηματοδότησης των κομμάτων όπως και οι απαγορεύσεις για τους υποψηφίους ευρωβουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο. Συγκεκριμένα, σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι επιτρεπτές μέχρι δύο εμφανίσεις. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τον υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επιτρεπτές μέχρι 3 εμφανίσεις σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, που εδρεύει στα διοικητικά όρια κάθε μιας από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας».

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζεται στα 135.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί για τους υποψήφιους βουλευτές στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια της χώρας». (της Β εκλογικής περιφέρειας Αθηνών).

Μία ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έως τις19.00 της ημέρας της ψηφοφορίας, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοση τους από τα μέσα ενημέρωσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διανέμονται ή εκπέμπουν. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δημοσκοπήσεις επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν μέχρι και το βράδυ της τελευταίας Παρασκευής πριν τις εκλογές.

Αντίστοιχες διατάξεις εφαρμόζονται και για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.