Με 2.670 εποχικούς και μόνιμους υπαλλήλους θα ενισχυθούν τρία υπουργεία, με τις προσλήψεις να γίνονται έως την Άνοιξη.

Πρόκειται για 500 ειδικούς φρουρούς για τη φύλαξη δικαστικών κτιρίων και σωφρονισ��ικών ιδρυμάτων, 70 μόνιμους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 2.100 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς στα κοινωνικά φροντιστήρια.

Οι μόνιμες προσλήψεις θα γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια, όπως πτυχίο, οικογενειακή κατάσταση κ.α. και μέσω γραπτού διαγωνισμού για τους 70 ελεγκτές και ψυχομετρικών εξετάσεων για τους ειδικούς φρουρούς.

Ειδικότερα, τα κριτήρια για τη συμμετοχή:

500 ειδικοί φρουροί σε κτίρια του υπουργείου Δικαιοσύνης

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες) που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και τις προϋποθέσεις: είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού, δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου και έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

2.100 καθηγητές Λυκείου στο κοινωνικό φροντιστήριο

Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσα στον Φεβρουάριο και θα ε��ναι στο ίδιο πνεύμα με αυτές της κοινωφελούς εργασίας. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων θα έχουν νέοι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών που είναι άνεργοι και εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας που είναι μακροχρόνια άνεργοι και έχουν μείνει εκτός εκπαίδευσης.

70 μόνιμοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ

Στις προϋποθέσεις πρόσληψης περιλαμβάνονται το πτυχίο ή το δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση χειρισμού Η/Υ, το πιστοποιητικό Υγείας Γ’ Κατηγορίας..

Δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και γραπτ��ς εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για τη διαπίστωση των απαραίτητων γνώσεων των υποψηφίων.