Την αντίδραση του προεδρείου της Βουλής προκάλεσε η προκλητική στάση της Ελένης Ζαρούλια, την οποία ο Χρήστος Μαρκογιαννάκης απέβαλε από τη Βουλή για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά.
Η κα Ζαρούλια δεν έμεινε ικανοποιημένη από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου για την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού και την ώρα που ο κ. Μαρκογιαννάκης έλεγε ότι τελείωσε η συζήτηση επί της ερώτησης, η βουλευτής της Χρυσής Αυγής φώναξε «αληταράδες»!
Έξαλλος ο κ. Μαρκογιαννάκης ζήτησε να καταγραφεί στα πρακτικά η φράση της κας Ζαρούλια και εν συνεχεία ανακοίνωσε ότι επιβάλει την ποινή της αντικοινοβουλευτικής συμπεριφοράς και απέβαλε την βουλευτή της Χρυσής Αυγής από την αίθουσα.
Η ποινή, η οποία εγκρίθηκε από το Σώμα, προβλέπει την περικοπή κατά ¼ της μηνιαίας βουλευτικής α��οζημίωσης, δηλαδή πρόστιμο περίπου 1.500 ευρώ.
Ειδικότερα, το άρθρο 80 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρει:
1. Σε ιδιαίτερα σoβαρές περιπτώσεις o Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί, κατά την κρίση τoυ, αντί των πειθαρχικών μέτρων των πρoηγoύμενων άρθρων, να διατυπώσει πρoς τη Boυλή πρόταση μoμφής για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά εναντίoν Boυλευτή πoυ υπέπεσε ή επιμένει στην αναφερόμενη στo άρθρo 77 παρ. 3 ανεπίτρεπτη ή ανάρμoστη συμπεριφoρά.
2. Mετά την πρόταση τoυ Προέδρου για απόδοση μoμφής, o ενδιαφερόμενoς καλείται να δώσει εξηγήσεις για πέντε (5) λεπτά της ώρας τo πoλύ, μετά τις oπoίες, εάν o Πρόεδρoς διατηρεί την πρότασή τoυ, η Boυλή απoφασίζει με ανάταση και χωρίς συζήτηση.
3. H απόφαση της Boυλής για τη διατύπωση μoμφής για αντικoινoβoυλευτική συμπεριφoρά εναντίoν Boυλευτή συνεπάγεται αυτoδικαίως την περικoπή τoυ ενός τετάρτoυ (1/4) της μηνιαίας απoζημίωσής τoυ.