Τις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε σχέση με τις τρέχουσες νομοθετικές εξελίξεις για τη νόμιμη μετανάστευση στην Κοινότητα, παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, ενημέρωσε για τις προθέσεις της Προεδρίας αναφορικά με τη διαμόρφωση των μελλοντικών στρατηγικών κατευθύνσεων του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στη νόμιμη μετανάστευση πολιτών τρίτων χωρών προς την ΕΕ και την ένταξή τους στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής, η Προεδρία προσδιορίζει ως προκλήσεις για το μέλλον τις εξής:

- την ανάπτυξη πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των εθνικών αγορών εργασίας των Κρατών Μελών και

- την υιοθέτηση πολιτικών για την ενίσχυση της συνοχής των κοινωνιών των Κρατών-Μελών σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Επιπλέον, η Προεδρία επιθυμεί να αναδείξει δύο κύριες προκλήσεις που τίθενται κατά τη διαμόρφωση της συνολικής μελλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου:

- την προώθηση και εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των ��ρατών-Μελών και

- την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών.

Η Προεδρία, άλλωστε, μελετά ήδη τις απόψεις των κρατών μελών για τα ανωτέρω θέματα και ευελπιστεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών κατευθύνσεων του τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και θα απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις.

Αύριο Πέμπτη ξεκινά στην Αθήνα, η διήμερη σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών Υ��οθέσεων της ΕΕ. Από ελληνικής πλευράς θα λάβουν μέρος και θα προεδρεύσουν -πέραν του Γιάννη Μιχελάκη- και οι υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Από πλευράς ελληνικού υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα θα ��ιλήσει στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβούλιου, η γενική γραμματέας Ισότητας, Βάσω Κόλλια.