Συγχωνεύσεις και καταργήσεις 12 νομικών προσώπων (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) του Δημοσίου, αλλά και αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων, με κατάργηση της επετηρίδας, φέρνει το 2014, με δύο νομοσχέδια που θα προωθήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Το δεύτερο νομοσχέδιο, για την αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, αντικαθιστά την επετηρίδα με ένα αδιάβλητο αξιοκρατικό σύστημα, βάσει των προσόντων των στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Στις προτεραιότητες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας στην Ε.Ε. και εντός του μεσοπρόθεσμου δεκαοκτάμηνου προγράμματος που έχουν αναλάβει η Λιθουανία, η Ελλάδα και η Ιταλία (η οποία ακολουθεί στην προεδρία), περιλαμβάνονται η διοικητική μεταρρύθμιση, η μείωση των διοικητικών βαρών και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα επιχειρήσει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες και θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις:

- Στο αν η παρούσα κρίση μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για δραστικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση.

- Στο αν η μείωση των οργανωτικών δομών συμβαδίζει με μία πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

- Στο πως θα είναι η δημόσια διοίκηση μετά το τέλος της κρίσης.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα παρουσιάσει επίσης τις δικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχει προβεί, ενώ θα εστιάσει και στον ανασχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης, στη μείωση των οργανωτικών δομών στα υπουργεία κατά 40%, αλλά και στη μείωση του προσωπικού κατά 200.000, από το 2009 μέχρι σήμερα, με αποχωρήσεις - αναγκαστικές ή μη- μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Θα αναδείξει ακόμα το σχέδιο που έχει για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς θα έχει κεντρικό ρόλο στις προσλήψεις (δεν θα μπορεί αυθαίρετα κάθε υπουργείο να προσλαμβάνει προσωπικό), καθώς και στην αλλαγή του τρόπου επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.