​Διευκρινίσεις για τις μετατάξεις των εργαζ��μένων στα Κ.Ε.Π. δίδει με εγκύκλιό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με βάση αυτή, μπορούν να μεταταγούν μόνο υπάλληλοι που έχουν εξαντλήσει την υποχρεωτική πενταετή παραμονή τους στα οικεία Κ.Ε.Π., υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. H διενέργεια εκούσιων αμοιβαίων μετατάξεων – μεταφορών ή αμοιβαίων αποσπάσεων και με υπαλλήλους άλλων κλάδων, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ απαιτείται, σε κάθε περίπτωση, προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

B. Η διενέργεια μετατάξεων – μεταφορών ή αποσπάσεων σε άλλο Κ.Ε.Π. της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας διορισμού, βεβαιώνει ότι είναι επαρκής η απομένουσα στελέχωση του οικείου Κ.Ε.Π. και το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του Κ.Ε.Π. προορισμού βεβαιώνει ότι υφ��σταται ανάγκη στελέχωσης του Κ.Ε.Π. προορισμού.

Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος – μεταφερόμενος – αποσπασμένος, με απόφαση του υπουργού.

Γ. Διατάξεις περί αποσπάσεων για λόγους συνυπηρέτησης, όπως, ενδεικτικά, με σύζυγο στρατιωτικό ή εκπαιδευτικό, δεν θίγονται