Από 01/01/2014, θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μακροχρόνια ανέργων που είναι άνω των 20 ετών το ποσό των 200 ευρώ το μήνα για έναν χρόνο, εφόσον βέβαια πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Αυτό διευκρίνισε το πρωί της Παρασκευής, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος Αμπάτζογλου, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την απόφαση «άνεργοι ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την δικαιού��ενη τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρόνιου ανέρ��ου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και προσαυξανόμενο με 586, 08 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί».

Ο κ. Αμπατζόγλου δήλωσε ότι αυτό ισχύει για όλους αυτούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, έχουν ολοκληρώσει το να παίρνουν το επίδομα της ανεργίας και, στη συνέχεια, μπαίνουν στη διαδικασία του μακροχρόνια ανέργου.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ ξεκαθάρισε ωστόσο πως όσοι δουλέψουν στα προγράμματα απασχόλησης δεν θα δικαιούνται το επίδομα για μακροχρόνια ανέργους.

Οι προϋποθέσεις

1. Ηλικία από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου του επιδόματος λ��γίζεται η 1η Ιανουαρίου του 20ου έτους της ηλικίας του και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 66ου έτους του δικαιούχου η 31η Δεκεμβρίου του έτους της συμπλήρωσης. Η συμπλήρωση του 66ου έτους συνεπάγεται την διακοπή της καταβολής του επιδόματος στο δικαιούχο.

2. Εξάντληση 12μηνης τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν εξαντλήσει κατά το παρελθόν 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν είναι δικαιούχοι οι άνεργοι των οποίων η εγκριτική απόφαση χορήγησης τακτικής επιδότησης ανεργίας είναι μικρότερη των δώδεκα μηνών.

3.Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο, παραμ��νουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα ποια χρονική περίοδο έλαβαν την δωδεκάμηνη τακτική επιδότηση. Αν π.χ. ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει επίδομα ανεργίας 12μηνης διάρκειας που έληξε την 05/12/1998 και υποβάλει αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργου την 15/05/2014, θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 16/5/2013 έως 15/5/2014 να αποδεικνύεται η κατάσταση της διαρκούς 12μηνης διάρκειας ανεργίας του.

4.Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 10.000 ΕΥΡΩ. Το συγκεκριμένο εισόδημα προσαυξάνεται κατά 587 ΕΥΡΩ για κάθε ανήλικο τέκνο. Ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οικογενειακό εισόδημα θεωρούμε το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο του ίδιου και της οικογενείας του (συζύγου και ανηλίκων τέκνων). Δεν προσμετράται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, μητρότητας, καθώς και το επίδομα μακροχρονίως ανέργου (για τυχόν χορήγηση του κατά το επόμενο ημερολογιακό έτος) . Για ενήλικες άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το ατομικό.

Τα δικαιολογητικά

1.Αίτηση του δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του.

2.Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του προηγούμενου οικονομικού έτους.

3.Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου με την οποία βεβαιώνεται : α) ότι ο αιτών δεν συμμετέχει σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, δεόντως επικυρωμένο, β) ότι δεν λαμβάνει επίδομα από άλλη Υπηρεσία του ΟΑΕΔ και γ) ότι αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στα στοιχεία που δήλωσε υπευθύνως.

4.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

5.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.

6.ΙΒΑΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στον οποίο πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ποιοι θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι;

Mακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία και σύμφωνα και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ' τρίμηνο του 2013 αυτοί αποτελούν το 71,0%!

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ