Ακόμα και σε προληπτική κατάσχεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και χωρίς δικαστική απόφαση θα μπορούν πλέον να προχωρούν οι εφοριακοί, σύμφωνα με τις εξουσίες που τους δίνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, οι εφοριακοί θα μπορούν να κάνουν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε σπίτια για ελέγχους, οι οποίες θα διενεργούνται με τη βοήθεια της Αστυνομίας, αλλά χωρίς δικαστική κάλυψη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη του φόρου, ακόμα και πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του, οι ελεγκτές των φορολογικών υπηρεσιών θα μπορούν να κατάσχουν κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος δεν θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Επίσης προβλέπεται ότι η συντηρητική κατάσχεση, θα μετατρέπεται αυτόματα σε αναγκαστική από τη στιγμή που θα λήξει η προθεσμία καταβολής της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε.

Για οφειλέτες του Δημοσίου, πέρα από τη δέσμευση του 50% των πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, θα δεσμεύεται ολόκληρο το περιεχόμενο των θυρίδων σε χρήμα ή σε είδος, ενώ η εφορία θα προχωρεί σε παρακράτηση ολόκληρου του ποσού ακόμα και για ρυθμιζόμενες οφειλές από τα χρήματα που εισπράττει ο οφειλέτης από εφάπαξ, πώληση περιουσιακών στ��ιχείων, κληρονομιές και άλλα έκτακτα έσοδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, ο φορολογούμενος υποχρεούται εντός 10 ημερών να ενημερώσει το μητρώο της Εφορίας για κάθε μεταβολή στην έδρα, την ε��ωνυμία, τη δραστηριότητα και τη διεύθυνσή του, δεν θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα για πάσης φύσεως οφειλή σε οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, ενώ η υποβολή νέας δήλωσης Ε9 θα γίνεται εντός 30 ημερών από τους φορολογούμενους με μεταβολές στην περιουσιακή ή οικογενειακή τους κατάσταση.

Παράλληλα, αλλάζει επί το αυστηρότερον το ποινολόγιο για φοροδιαφυγή και εκπρόθεσμη καταβολή των φόρων, με το πρόστιμο να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 30% επί του φόρου που οφείλεται, για καθυστέρηση πάνω από δύο μήνες. Τα πρόστιμα γι�� φοροδιαφυγή και τη μη πληρωμή του φόρου καταβάλλονται εφάπαξ, το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης από τις φορολογικές αρχές.