Πέντε από το σύνολο των Ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων θα είναι οι τυχεροί που θα επιλεγούν για τη θέση ασκούμενου Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τις θέσεις προκήρυξε η μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, με θητεία 3-5 μηνών. Ειδικότερα πρόκειται για θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM), το Γραφείο Υποδομών και Λογιστικής Υποστήριξης (ΟΙΒ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO).

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Κάθε αποσπώμενος θα πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος οποιασδήποτε Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α. όλων των βαθμών ή υπάλληλος διεθνών οργανισμών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων ή οργανισμών που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με την προϋπόθεσ�� να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση) ή να έχουν διανύσει περίοδο άσκησης σε οποιοδήποτε Ευρωπαϊκό Όργανο.

Τέλος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον δύο γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (από τις οποίες μία τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική γλώσσα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα αίτησης και το βιογραφικό σημείωμα, τα οποία επισυνάπτονται συνημμένα, και τα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της Υπηρεσίας τους.

Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται για Εκπαιδευόμενους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες από τη χώρα μας, κάθε κεντρική υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν, αφού προηγουμένως εξετάσει:
- τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο πρόγραμμα
- το γενικότερο πλαίσιο εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας και τον σχετικό σχεδιασμό,
- το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας της με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
- τις υπηρεσιακές της ανάγκες και τις δυνατότητες του προϋπολογισμού της

Ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Την αίτηση του υποψηφίου
2. Το βιογραφικό του υποψηφίου σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα
3. Δ��αβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο να δηλώνεται η κατ’ αρχήν συναίνεση της Υπηρεσίας στην υποψηφιότητα και η δυνατότητά της να καλύψει το κόστος που προκαλεί η επιλογή του υποψηφίου, ο συσχετισμός της υποψηφιότητας με τις εκπαιδευτικές ανάγκες της υπηρεσίας και τέλος η σχέση της υποψηφιότητας με τις ασκούμενες ευρωπαϊκές πολιτικές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Σημειώνεται ότι το κόστος μισθοδοσίας των ασκουμένων καθώς και κάθε άλλο κόστος (π.χ. ποσοστό επιδόματος αλλοδαπής, κόστος μετακίνησης) καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την οικεία Υπηρεσία του κράτους μέλους.