Αυτεπάγγελτα πρέπει να αναζητούνται μία σειρά από πιστοποιητικά (βεβαιώσεις, δικαιολογητικά κλπ) που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα τέσσερα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων και αφορούν μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Τα πιστοποιητικά για τα οποία θα γίνεται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτη αναζήτηση, είναι:

1. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

3. Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας

4. Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας

Επίσης, αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα έξι πιστοποιητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτ��ρικών:

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

4. Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5. Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γάμου

6. Αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης θανάτου

Ακόμη, αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα το αντίγραφο ποινικού μητρώου καθώς και άλλα 11 δικαιολογητικά αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας.

Υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα αναζητούνται και δικαιολογητικά αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.