Διορία έως το τέλος του τρέχοντος έτους δίνει ο Χρήστος Σταϊκούρας στους γενικούς διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Ανεξάρτητες Αρχές και στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να καταρτίσουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού τους και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών.

Όπως τονίζεται στην απόφαση, θα καταρτιστούν τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών και σε περίπτωση που διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους και ετήσιους στόχους θα λαμβάνεται μέριμνα για διορθωτικές παρεμβάσεις μείωσης των αποκλίσεων.

Σε περίπτωση, δε, που η υπέρβαση είναι άνω του 10%, προβλέπονται –μεταξύ άλλων- αυτόματες περικοπές δαπανών και εποπτεία.