Δημοσιεύθηκε στο «OpenGov» η προκήρυξη του υπουργείου Πολιτισμού για την πλήρωση της θέσης του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ, που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του Γ. Γαμπρί��σου πριν από δύο εβδομάδες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και να έχουν εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή αιτήσεων και βιογραφικών των ενδιαφερομένων ορίζεται η Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου.