Πρώτο στο σύνολο και τα νεανικά κοινά ήταν τη Δευτέρα το Κους Κους με ποσοστά 20,2% και 27,1% αντίστοιχα.

Το Super Star έκανε 10,7% στο σύνολο και 10,5% στα νεανικά, ενώ το Πολύ Μπλα Μπλα 9,3 και 8,5% αν��ίστοιχα.