​πρώτη ανάρτηση: 05-03-2014, 00:55

Τα αποτελέσματα της προκήρυξης για το προσωπικό της ΝΕΡΙΤ ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της, όπου και αναρτήθηκε ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ: Αυτό που τονίζεται στην ανακοίνωση είναι πως ο εν λόγω πίνακας ΔΕΝ αποτελεί Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων.

Καταρτίσθηκε βάσει των στοιχείων που δήλωσαν όλοι οι υποψήφιοι και επιβεβαιώθηκαν με βάση τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλιστικών ταμείων, αντίγραφα συμβάσεων υποψηφίων, υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν οι ίδιοι, είτε με την αρχική τους δήλωση, είτε με τη συμπληρωματική.

Να σημειωθεί πως στην παρούσα φάση, ΜΗΔΕΝΙΣΤΗΚΑΝ όσοι yποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση των προσόντων που επικαλέστηκαν ότι διαθέτουν με τη δήλωσή τους.

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ, Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ:

Από την Τετάρτη 5 Μαρτίου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, είναι δυνατή η υποβολή ένστασης, κατά του προσωρινού πίνακα βαθμολογίας.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Στην ιστοσελίδα της ΝΕΡΙΤ, πατώντας στην υπερσύνδεση «ένσταση» που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του κάθε υποψηφίου. Με την ένσταση ο υποψήφιος δηλώνει τη διαφωνία του με συγκεκριμένο/α πεδίο/α της βαθμολογίας του, επισυνάπτοντας τα υποστηρικτικά της ένστασης έγγραφα, εφόσον υπάρχουν.

*Mετά τον έλεγχο των ενστάσεων θα καταρτισθεί αναθεωρημένος πίνακας κατάταξης.

Θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση από τους Αξιολογητέ�� και η βαθμολόγηση από τη συνέντευξη.

Ο τελικός πίνακας κατάταξης θα καταρτισθεί με βάση το άθροισμα των μορίων του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, της βαθμολογίας των Αξιολογητών και της βαθμολογίας της συνέντευξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις (με μέγιστη βαθμολόγηση τα 5.000 μόρια).

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 72.00.178 και 210 72.00.319.

Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε εδώ http://nerit.icap.gr/main.html