Την προσοχή των υποψηφίων εφιστά το ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 1Κ/2004, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 259 θέσεων προσωπικού στη ΝΕΡΙΤ.

Μετά από πλήθος τηλεφωνημάτων για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων, το ΑΣΕΠ σημειώνει πως η ευθύνη για τη σωστή συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναζητήσει μόνος του ο ίδιος ο υποψήφιος τα στοιχεία που ζητούνται (πχ κωδικούς τίτλων κλπ), αφού διαβάσει ενδελεχώς και προσεκτικά το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους όλων των κατηγοριών να μελετήσουν προσεκτικά, πριν από την υποβολή των αιτήσεών τους, το σύνολο της προκήρυξης όπως περιλαμβάνεται στα σχετικά ΦΕΚ που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Εκεί, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες (πχ αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, κωδικοί τίτλων σπουδών, κωδικοί απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικοί θέσεων, απαραίτητ�� δικαιολογητικά συμμετοχής, τρόπος απόδειξης της εμπειρίας, προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και υποβολής δικαιολογητικών κλπ).

Όπως τονίζει το ΑΣΕΠ, τα τηλέφωνα πληροφοριών που έχουν δοθεί διατίθενται κυρίως για την παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στη σωστή συμπλήρωση και υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (πχ διαδικασία εγγραφής- ταυτοποίησης στις on line υπηρεσίες του ΑΣΕΠ) και όχι για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με αποδεκτούς τίτλους σπουδών ανά θέση, κωδικούς απαραίτητων πρόσθετων προσόντων, κωδικούς προκηρυσσόμενων θέσεων κλπ..