Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ένωση πρέπει να διαπραγματευθεί και να συνάψει συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθορίζοντας τους τρόπους απόσυρσης της, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεών της με την Ένωση (Συμφωνία Απόσυρσης).

Σύμφωνα με τα κείμενα των διαπραγματευτικών συστάσεων που δημοσιεύθηκαν σήμερα, Τετάρτη, οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας Ανάληψης ή, αν όχι, δύο έτη μετά την κοινοποίηση, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, αποφασίσει ομόφωνα να παραταθεί αυτή η περίοδος.

Επομένως, κατά την Κομισιόν και τα κράτη μέλη, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αρχίσουν αμέσως με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας απόσυρσης και η όποια συμφωνία πρέπει να καλύπτει μεταξύ άλλων και κατά προτεραιότητα το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και την οικονομική διευθέτηση των υποχρεώσεων της Βρετανίας. Στη βάση αυτή, τα επίσημα κείμενα που εγκρίθηκαν σήμερα από το κολέγιο των επιτρόπων προβλέπουν τα εξής:

Σε σχέση με τους πολίτες που θα πρέπει να προστατευτούν, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να ευρίσκονται σε αντιστοιχία με όσα ορίζονται στην οδηγία 2004/38 (να είναι δηλαδή οικονομικά δραστήριοι, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, ή ανενεργά άτομα που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην ΕΕ27 πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν ή μετά την ημερομηνία λήξης). Επιπλέον, το προσωπικό πεδίο εφαρμογής πρέπει να περιλαμβάνει άτομα που καλύπτονται από τον κανονισμό 883/2004 (π.χ. μεθοριακοί εργαζόμενοι).

Ορισμός των δικαιωμάτων που πρέπει να προστατευθούν πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Τα δικαιώματα παραμονής που απορρέουν από τα άρθρα 21, 45 και 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία περιλαμβάνονται στην οδηγία 2004/38 (στο ίδιο πεδίο εφαρμογής, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα μόνιμης διαμονής μετά από συνεχή περίοδο 5 ετών νόμιμης διαμονής) και τους κανόνες που αφορούν τα δικαιώματα αυτά. Κάθε έγγραφο που εκδίδεται σχετικά με τα δικαιώματα διαμονής (π.χ. πιστοποιητικά εγγραφής, δελτία διαμονής ή έγγραφα πιστοποίησης) πρέπει να έχει δηλωτικό χαρακτήρα και να εκδίδεται με απλή και ταχεία διαδικασία είτε δωρεάν είτε έναντι επιβάρυνσης που δεν υπερβαίνει εκείνη που επιβλήθηκε στους υπηκόους για την έκδοση παρόμοιων εγγράφων.

2. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και στον κανονισμό 987/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού 883/2004 (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών τροποποιήσεων και των δύο κανονισμών) που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα συνυπολογισμού, των παροχών και της αρχής του ενιαίου εφαρμοστέου δικαίου.

3. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στον κανονισμό 492/2011, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Ένωσης (π.χ. πρόσβαση στην αγορά εργασίας, άσκηση δραστηριότητας, κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα, κατάρτιση, στέγαση, συλλογικά δικαιώματα).

4. Το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης αυτοαπασχόλησης, που απορρέει από το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κείμενα προβλέπουν ότι "για λόγους ασφάλειας δικαίου, η συμφωνία θα πρέπει να διασφαλίζει, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ των 27, την προστασία, σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης που ισχύουν πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης, των αναγνωρισμένων διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων από τα κράτη μέλη της Ένωσης πριν από την ημερομηνία αυτή. Η συμφωνία θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι που αποκτώνται σε τρίτη χώρα και αναγνωρίζονται σε οποιοδήποτε από τα κράτη μέλη της Ένωσης πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης, σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης που εφαρμόζονται πριν από την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να αναγνωρίζονται και μετά την ημερομηνία απόσυρσης. Θα πρέπει, επίσης, να προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αναγνώρισης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία ανάκλησης".

Σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΗΒ έναντι της ΕΕ:

"Καταρχήν θα πρέπει να γίνει επίσημος υπολογισμός του συνολικού ποσού που πρέπει να τιμήσει το Ηνωμένο Βασίλειο για να διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον προϋπολογισμό της Ένωσης, για όλα τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύονται από τις Συνθήκες, καθώς και για άλλα θέματα που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το συνολικό ποσό μπορεί να υπόκειται σε μελλοντικές ετήσιες τεχνικές προσαρμογές.

Θα πρέπει να συμφωνηθεί χρονοδιάγραμμα των ετήσιων πληρωμών που πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο και πρακτικές λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση αυτών των πληρωμών.

Επιπλέον θα πρέπει να ισχύσουν μεταβατικοί κανόνες προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος από την Επιτροπή (ή, ενδεχομένως, από άλλο φορέα που είναι αρμόδιο δυνάμει του ενωσιακού δικαίου πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης), το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον OLAF και την εξουσία εκδίκασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προηγούμενες πληρωμές / εντολές ανάκτησης στους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και τυχόν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ημερομηνία ανάληψης, για να τηρηθούν όλες οι νομικές δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένων πιθανών δανείων) που εγκρίθηκαν από την υπεύθυνη οντότητα πριν από την ημερομηνία υπαναχώρησης.

Να προβλεφθούν πιθανές ρυθμίσεις σχετικά με τις νομικές δεσμεύσεις ή τις μελλοντικές νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των δικαιούχων του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ημερομηνία υπαναχώρησης (π.χ. σχετικά με τις αρχές διαχείρισης για την πληρωμή των δικαιούχων του Ηνωμένου Βασιλείου).

Να οριστούν ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ή από συγκεκριμένα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς ή ταμεία (όπως δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων)."

Σύμφωνα με την ΕΕ και τα σημερινά κείμενα δεδομένου ότι μια συμφωνία για μια μελλοντική σχέση μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να ολοκληρωθεί μόνον όταν το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστεί τρίτη χώρα, οι διαπραγματεύσεις δεν θα αφορούν ζητήματα σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, Εκτός εάν ληφθεί υπόψη αυτό το πλαίσιο στις διαπραγματεύσεις.

 

Από τις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου

 

Tags: