Χιλιάδες είναι τα υπογόνιμα ζευγάρια στη χώρα μας με αποτέλεσμα αρκετοί να επιλέγουν να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Ωστόσο, τα έξοδα είναι μεγάλα και πολλοί έχουν τη… θέληση αλλά όχι τον τρόπο. Ε, λοιπόν, γίνεται και μέσω του ΕΟΠΥΥ!

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, «όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την πραγματοποίησης εξωσωματικής γονιμοποίησης και πρόκλησης ωοθυλακιορρ��ξίας ισχύουν τα κάτωθι»:

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) - Εξωσωματική γονιμοποίηση

Στη συγκεκριμένη μέθοδο μπορούν να προσφύγουν προκειμένου να αποκτήσουν παιδί, έγγαμες και άγαμες ενήλικες γυναίκες, ηλικίας έως 50 ετών. Οι εν λόγω ασφαλισμένες θα πρέπει να επισκεφθούν γυναικολόγο ιατρό των κατά τόπους Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ, συμβεβλημένους και πιστοποιημένους ιατρούς ΕΟΠΥΥ και ιατρούς Κρατικών Νοσοκομείων προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των προϋποθέσεων και η κατάρτιση του φακέλου των δικαιολογητικών που θα παραπεμφθούν στην Έκτακτη Ειδική Επιτροπή Εξωσωματικής.

Οι ασφαλισμένες του Οργανισμού μπορούν να εξυπηρετούνται από τρεις Έκτακτες Ειδικές Επιτ��οπές Εξωσωματικής στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης πρέπει να είναι πρωτότυπα και είναι τα ακόλουθα:

- Παραπεμπτικό (προς την επιτροπή) από γυναικολόγο και υποβολή του συνημμένου ειδικού εντύπου σωστά συμπληρωμένου αφού έχει διεξαχθεί προσεκτικός έλεγχος των δικαιολογητικών. Εάν δεν χορηγηθεί παραπεμπτικό για την επιτροπή, λόγω αντίρρησης επιστημονικά τεκμηριωμένης και αναγραφόμενης στο βιβλίο ασθενών από τον γυναικολόγο, η ασφαλισμένη δικαιούται εντός 48ώρου να ζητήσει την επανεξέτασή της από την Α.Υ.Ε του Υποκαταστήματος στο οποίο υπάγεται, ��αρουσία γυναικολόγου, η οποία και θα κρίνει για την παραπομπή ή όχι της ασφαλισμένης στην επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

- Βιβλιάριο υγείας με ασφαλιστική ικανότητα. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνει χώρα θεώρηση από το ταμείο θα προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας.

- Αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο.

- Ληξιαρχική πράξου γάμου τελευταίου εξαμήνου (και όχι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

- Πριν από την υποβολή σε μεθόδους Ι.Υ.Α. διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος ιδίως για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV-1, HIV-2), ηπατίτιδα Β και C και σύφιλη (VDRL ή RPR).

- Έλεγχος οιστρογόνων, γοναδροτροπινών, προλακτίνης και θυρεοειδικών ορμονών τελευταίου τριμήνου υπογεγραμμένος από βιοπαθολόγο.

- Για πρόσωπα που μετέχουν στην εφαρμογή των μεθόδων Ι.Υ.Α. και είναι οροθετικοί για τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ο θεράπων ιατρός θα βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Απόφαση οικ. 2/2008 - ΦΕΚ 170/Β’/6.2.2008).

- Δύο πλήρη σπερμοδιαγράμματα του συζύγου με μεσοδιάστημα 75 ημερών το ένα από το άλλο από τα οποία το ένα τουλάχιστον να έχει γίνει σε Εργαστήριο του ΕΟΠΥΥ ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή συμβεβλημμένο με τον ΕΟΠΥΥ εργαστήριο υπογεγραμμένα από ιατρό μικροβιολόγο- βιοπαθολόγο ή και βιολόγο (και όχι από ιατρό γυναικολόγο του κέντρου εξωσωματικής γονιμοποίησης).

- Σε περίπτωση δότη σπέρματος απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα σπέρματος που θα αναφέρει τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και την κινητικότητα του δείγματος, την ηλικία του δότη καθώς και τον αριθμό των κυήσεων που έχουν επιτευχθεί με το ίδιο δείγμα.

- Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, εκτός περιπτώσεων με σπέρμα κάτω του 1.000.000/ml έως και αζωοσπερμία, απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ενδοκρινολόγου, ανδρολόγου ή ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που έγινε και αν αυτή είχε και ποια αποτελέσματα.

- Μία σαλπιγγογραφία, η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία, ή εναλλακτικά, έκθεση λαπαροσκόπησης. Χωρίς σαλπιγγογραφία ή λαπαροσκοπική έκθεση δεν γίνεται δεκτή η αίτηση της ενδιαφερομένης.