Το Δικαστήριο της ΕΕ καταδίκασε σήμερα την Ελλάδα για παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί επεξεργασίας αποβλήτων και συγκεκριμένα για την λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Τεμπλονίου στην Κέρκυρα.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα ανεχόμενη την προβληματική λειτουργία του (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου, ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
Η συγκεκριμένη οδηγία 99/31/ΕΚ αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, το έδαφος, την ατμόσφαιρα ή την ανθρώπινη υγεία, μέσω της θέσπισης αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων.

Ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου δεν πληρούσε τους προβλεπόμενους από το δίκαιο της Ένωσης όρους λειτουργίας και, ως εκ τούτου, το ΔΕΕ εκτιμά ότι τα επίμαχα απόβλητα προκάλεσαν υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης πό το 2010, σύμφωνα με τις εκθέσεις διαφόρων αυτοψιών που είχαν διενεργηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, είχαν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Τεμπλονίου στην Κέρκυρα.

Το 2011, η Κομισιόν, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα είχε παραβεί τις διατάξεις των οδηγιών 2008/98 και 1999/31, της απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή, καλώντας την να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί του ζητήματος. Περαιτέρω, η Κομισιόν, με αιτιολογημένη γνώμη, κάλεσε την Ελλάδα να θέσει να θέσει τέρμα στην παράβαση αυτή έως τον Μάρτιο του 2012.

Καθώς η Ελλάδα δεν προχώρησε σε ενέργειες για να συμμορφωθεί η λειτουργία του ΧΥΤΑ με το ενωσιακό δίκαιο, η Κομισιόν ζήτησε από το ΔΕΕ το 2016 να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και 99/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ έχουν ήδη επιβληθεί από την Επιτροπή πρόστιμα ύψους €53.100, €10.000 και €290.000.

Η Ελλάδα κατηγορείται για μη εγκατάσταση του δικτύου αντλήσεως, συλλογής και καύσεως του βιοαερίου, παρουσία μη επεξεργασμένων στραγγισμάτων σε παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα, προερχόμενων από τσιμεντένια τάφρο του ΧΥΤΑ και, υπογείως, από άγνωστη κατεύθυνση, έλλειψη περιμετρικής επενδεδυμένης τάφρου για την προστασία του κυττάρου του εν λόγω ΧΥΤΑ από τις απορροές ομβρίων υδάτων, παρουσία ογκωδών και αδρανών αντικειμένων που δεν παραδίδονται για ταφή στον ΧΥΤΑ, αλλά εναποτίθενται σε παρακείμενο χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει άδεια διαθέσεως αδρανών απορριμμάτων και, τέλος, υπέρβαση του ανώτατου ύψους του αναγλύφου του ΧΥΤΑ κατά περίπου δύο μέτρα σε σχέση με το προβλεπόμενο από τους περιβαλλοντικούς όρους.

Αν και ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Νομού Κέρκυρας είχε δρομολογήσει ενέργειες για τη βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, ο φορέας αυτός δεν αμφισβητούσε την πλειονότητα των δυσλειτουργιών για τις οποίες γινόταν λόγος στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και αναγνώριζε ότι ο ΧΥΤΑ εξακολουθούσε να εμφανίζει ορισμένες άλλες δυσλειτουργίες.

 

Του Θάνου Αθανασίου, ανταποκριτή του STAR στις Βρυξέλλες