Σβήστηκε πλήρως η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπροπύργου, όπως σας αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάρτηση, ενώ στο χώρο αναδύεται μικρή ποσότητα καπνού προερχόμενη από μεμονωμένα σημεία.

Έτσι ενημερώνει η Περιφέρεια Αττικής με την ευκαιρία των θετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις μετρήσεις για την κατάσταση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

2309401.jpg

Όπως αναφέρει η Περιφέρεια, σύμφωνα με τις δε��γματοληψίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και από μακροσκοπική παρατήρηση, ο καπνισμός από τα καπναέρια της καιόμενης εγκατάστασης ήταν σε πολύ χαμηλότερη στάθμη, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με πολύ μικρότερο ύψος του νέφους και με μικρότερη διασπορά αυτού.