Τα καθήκοντα του πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει από σήμερα και μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα εκλογική διαδικασία στο Ίδρυμα, ο αναπληρωτής πρύτανης, υπεύθυνος Έρευνας και Συντονισμού, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Θεόδωρος Λαόπουλος. Την Παρασκευή, ακυρώθηκε ηεκλογή του πρύτανη Περικλή Μήτκα, για τυπικούς λόγους.

Σε εξαιρετικά επείγον έγγραφο του υπουργείου Παιδείας και σε απάντηση σχετικού εγγράφου του ΑΠΘ επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθ. 8 του ν. 4009/11, «ο πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο», καθώς και ότι «με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο», ενώ «ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος».

Το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας καταλήγει: «Όταν ο Πρύτανης ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο, έχει εφαρμογή η προαναφερόμενη διάταξη».