​Για προβλήματα στη διατύπωση ορισμένων θεμάτων στην Ιστορία Κατεύθυνσης κάνει λόγο η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζει ότι τα θέματα καλύπτουν σημαντικό εύρος της εξεταστέας ύλης, ωστόσο σε ορισμένα παρουσιάζεται πρόβλημα στη διατύπωση, εξηγώντας με λεπτομέρειες πού το εντοπίζει:

«Στο θέμα Α1α ζητείται ο ορισμός "Αγροτική μεταρρύθμιση" χωρίς να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.Η αγροτική μεταρρύθμιση συνδέεται με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ολόκληρο το κεφάλαιο του βιβλίου, σσ. 42-45.

Ανάλογο πρόβλημα παρουσιάζει και το Α1γ, δεδομένου ότι στο σχολικό εγχειρίδιο στις σελίδες 96 και 144 υπάρχουν αναφορές στο θέμα και όχι στο περιεχόμενο της συνθήκης. Επομένως, τα δύο συγκεκριμένα θέματα θα μπορούσαν να τεθούν ως ανοικτού τύπου ερωτήσεις και όχι ως ορισμοί.

Αναφορικά με τη δεύτερη ομάδα Γ1 και Δ1, τα κείμενα λειτουργούν συμπληρωματικά ή επεξηγηματικά, επαναλαμβάνοντας στοιχεία του εγχειριδίου.Συνεπώς, προσφέρονται για αναπαραγωγική παρά για συνθετική εργασία και δεν προωθούν την ιστορική σκέψη.

Στο Γ1α σημαντικό μέρος των απαιτούμενων
ιστορικών γνώσεων αφορά σε αριθμητικά μεγέθη (αριθμός βουλευτικών εδρών), ενώ στο ερώτημα β στο Δ1, σε σχέση με τον πίνακα, η απάντηση είναι αυτονόητη.

Επιπρόσθετα, ο τρόπος με τον οποίο δίνοντ��ι ορισμένες από τις βιβλιογραφικές παραπομπές δεν είναι σωστός» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων.

ΓΙΑ «ΟΡΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟ» ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΙΛΑ Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ:

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών από τη μεριά της, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της, πως τα θέματα Φυσικής στις πανελλαδικές εξετάσεις της θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης αν και αρκετά καλά, χρειάζονταν περισσότερο χρόνο:

«Ο χρόνος των τριών ωρών είναι οριακός για την επεξεργασία των σημερινών θεμάτων.

Το Α3 ουσιαστικά επιδέχεται περισσότερης της μιας απάντησης μια και η εκφώνηση για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών ως προς οποιοδήποτε σημείο του στερεού ενώ το ορθό είναι ως προς το κέντρο μάζας του στερεού.

Το Β3 έτσι χωρίς τη διευκρίνιση είχε ως προφανή επιλογή την iii αφού m1<m2.

Θεωρούμε επίσης πως στο θέμα Β τα ερωτήματα Β1 και Β3 αναφέρονται σχεδόν στο ίδιο πεδίο γνώσης» αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους.