​Μετά από ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ φαίνεται ότι στο «δίχτυ» του συστήματο�� υπερσυνταγογράφησης, έπεσαν 100 γιατροί.

Στην προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών του, ο Οργανισμός πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους τόσο της συνταγογράφησης όσο και της ζήτησης παρακλινικών εξετάσεων, εντοπίστηκαν οι 100 πρώτοι σε δαπάνες πιστοποιημένοι και μη συμβεβλημένοι γιατροί, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013.

Ύστερα από στατιστική επεξεργασία της Διεύθυνσης Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΟΠΥΥ, διαπιστώθηκε ότι οι εκδοθείσες εντολές για παρακλινικές εξετάσεις ή θεραπευτικές πράξεις των συγκεκριμένων γιατρών υπερβαίνουν κατά πολύ το μέσο όρο της ειδικότητάς τους.

Ο ΕΟΠΥΥ έστειλε την Πέμπτη ενημερωτικές επιστολές προς τους γιατρούς, οι οποίοι μέσα σε πέντε ημέρες από την παραλαβή της επιστολής, οφείλουν να ενημερώσουν τον Οργανισμό για τις απόψεις τους. Στις περιπτώσεις που οι εξηγήσεις των ιατρών δεν κριθούν επαρκείς, οι σχετικοί φάκελοι θα αποσταλούν στην ελεγκτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, για περαιτέρω έλεγχο.