Σχέδιο δράσης, διετούς διάρκειας, με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση γυναικών Ρομά, αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το σχέδιο Δράσης, θα εφαρμοστεί πιλοτικά στο Νομό Θεσσαλονίκης και φιλοδοξεί να συμβάλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού και εργασιακού αποκλεισμού που βιώνουν οι τσιγγάνες, λόγω της εθνοτικής ομάδας στην οποία ανήκουν.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός “Κέντρου Προώθησης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Γυναικών Ρομά” στο Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των οικισμών και καταυλισμών τσιγγάνων της περιοχής (πχ. Δενδροπόταμος, Αγία Σοφία, Μεσημβρία), υποστηρίζοντας αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να επωφεληθούν γυναίκες Ρομά να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλο�� και να ενισχυθούν σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ένταξης και ενεργούς συμμετοχής τους στο θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον.

Το Κέντρο αυτό θα παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, πλήρως προσαρμοσμένες στις ανάγκες των τσιγγάνων γυναικών, που θα περιλαμβάνουν τόσο ψυχοκοινωνική, όσο και επαγγελματική στήριξη. Επίσης δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης τόσο των ωφελούμενων γυναικών Ρομά, όσο και της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού (φυλλάδια, CDs, δημοσιεύσεις, ακόμη και ειδική σελίδα στο ίντερνετ, όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και στα αγγλικά!!!). Το Σχέδιο Δράσης θα επιχειρήσει επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών Ρομά και τοπικών φορέων, μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων.

Το σχέδιο Δράσης θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και από εθνικούς πόρους.