Στην ιστοσε��ίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.


Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι πίνακες καταρτίστηκαν κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα, βάσει των ψηφιακών πινάκων συνδρομής κριτηρίων που απέστειλε η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Όπως επισημαίνεται, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια διεύθυνση του εν λόγω φορέα.