​Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη και Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου, με την οποία καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των δημοτικών αστυνομικών στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης:

Σύμφωνα με αυτή, οφείλουν:

α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ή απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

β) Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτεροι των 45 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας τους, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που γεννήθηκαν.

γ) Οι άνδρες να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (επίσης χωρίς ...τακούνια) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκατοστών. Για την απόδειξη της ως προϋπόθεσης αυτής υποβάλλεται από τον υποψήφιο προς ένταξη, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.