​Σε δημοπρασία βγαίνει αύριο η ισ��ορική επιστολή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με τη θρυλική φράση «... φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», από τον οίκο Π.Βέργος.

Η επιστολή συντάχθηκε στις 15 Ιουνίου 1822 και απευθυνόταν στους κατοίκους των χωριών προκειμένου να παροτρυνθούν να βοηθήσουν στην πολιορκία της Πάτρας.

Η τιμή του ιστορικού εγγράφου εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ, λόγω της κρίσης. Ειδάλλως θα μπορούσε να φτάσει την τιμή των 8.000 ευρώ.

Πρόκειται για μια από τις σπάνιες επιστολές που φέρουν την υπογραφή του Θ.Κολοκοτρώνη και ανήκει σε ιδιωτική συλλογή μαζί με 8 ακόμη επιστολές.

Ακόμη μία από αυτές βγαίνει στη δημοπρασία, η οποία έχει τιμή εκκίνησης 500 ευρώ λιγότερα, στην οποία ο ίδιος δίνει οδηγίες για μελλοντικές κινήσεις.

88855544_420_420.jpg

Το κείμενο:

«Εις Ελόγου Σας χωρία της Λιοδώρας, όλα από Ζάτουνα έως Ασπρα Οσπήτια. Ευθύς όπου λάβετε το παρόν μου να ακούσετε την φωνήν του γενναιοτάτου χιλιάρχου Δημητράκη Πλαπούτα, τον οποίον διορίζω με πληρεξουσιότητα να πάρη τα άρματα σας και όλοι μαζύ να ελθήτε το ογληγορώτερον κατά το χρέος σας.

Του έδωσα άδεια δια εκείνους από εσάς όπου δεν θελήσουν να θύση και να απολέση με φωτιά και τζεκούρι, οι δε λοιποί είσθε εις την αγάπην μου κ��ι κάμνετε το χρέος σας με προυθυμίαν, και ελπίζω ότι θ' ακολουθήσετε χωρίς δυσκολίας. Ακολουθήσατε λοιπόν καθώς σας γράφω και ακολουθήσατε τον Καπιτάν Δημητράκη να προφθάσετε το ογληγορώτερον.

15 Ιουνίου 1822, Σαραβάλι εκ της πολιορκίας Πατρών,

Ο Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».