Η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ( ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ)  κατέγραψε τον στόλο των οχημάτων που διαθέτει Από την καταγραφή προέκυψε ότι σημαντικός αριθμός οχημάτων ήταν παροπλισμένος και άχρηστος, συνεπώς έπρεπε να αποσυρθεί διότι εκτός από την οικονομική επιβάρυνση υπήρχε και περιβαλλοντική επιβάρυνση στον χώρο της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής όπου βρισκόταν .

Αντιμετωπίσθηκε μια σειρά από χρονοβόρες διαδικασίες και προβλήματα που ξεκινούσαν από τη διαδικασία καταγραφής και τη συλλογή ή επανέκδοση των σχετικών νομιμοποιητικών εγγράφων τους, έως και την υποχρεωτική καταγραφή τους στο Μητρώο Κρατικών Οχημάτων, αφού πρώτα ξεπεράστηκε το εμπόδιο του διπλού ΑΦΜ του Συνδέσμου.

Πλέον έχει συσταθεί φάκελος για κάθε όχημα, που περιλαμβάνει όλα τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (στα περισσότερα δεν υπήρχαν) καθώς και φωτογραφίες.

Τέλος αφού λήφθηκαν οι απαιτούμενες εγκρίσεις είναι σε εξέλιξη η διαδικασία μετακίνησής τους στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ, ενώ επισημαίνεται ότι η εκποίηση των εν λόγω οχημάτων θα αποφέρει επιπλέον οικονομικό όφελος εκτός αυτού που θα προκύψει από τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφάλιστρων, το οποίο υπολογίζεται σε 50.000 ευρώ ετησίως.

Η  διοίκηση   έχει συμπεριλάβει το σύνολο των οχημάτων αλλά και του μηχανολογικού εξοπλισμού της σε τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων ώστε να διατηρείται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που απαιτείται.

Βαγγέλης Γκούμας